logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Starogard Gdański
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Informacje Podstawowe
plus Kierownictwo Urzędu
plus Informacje Szczegółowe
minus Majątek PUP
 SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Instrukcja kancelaryjna
 ABC BEZROBOTNEGO
minus Rejestracja bezrobotnego
minus Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
 AKTUALNOŚCI
minus Aktualności
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Szkolenia
 OFERTY PRACY W PUP
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Prowadzone nabory
minus Wyniki naborów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień
plus Aktualne
minus Wyniki zamówień
minus Informacja o udzieleniu zamówienia
plus Archiwalne
 STATYSTYKI LOKALNE
plus Statystyki lokalne
 DIAGNOZY
minus Diagnozy
minus Strategia zatrudnienia
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy
 WYKAZ UMÓW
minus Wykaz umów zawieranych przez Powiatowych Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
 KONTROLA
minus Sprawozdania z kontroli
 DANE OSOBOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus Rejestr zbiorów danych osobowych
 PRZYJMOWANIE SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI
minus Przyjmowanie skarg, wniosków oraz petycji
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Dostęp do informacji publicznej
 OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
minus Obsługa osób niesłyszących
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
A A A


ABC BEZROBOTNEGO > Rejestracja bezrobotnego

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:

1. zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa

2. wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:

1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

2. świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy

4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych pracy

5. osoba niepełnosprawna przedkłada dodatkowo dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

6. osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

Ponadto osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada wypełnioną własnoręcznie kartę rejestracyjną. Druki kart rejestracyjnych można pobrać w pokoju nr 21 lub w Informacji Urzędu.

Inne dokumenty potwierdzające okresy uprawniające do zasiłku, niezbędne do ustalenia uprawnień to:

1. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – dokument z CEIDG potwierdzający wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z informacją czy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę

2. dla osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie – zaświadczenie potwierdzające okres świadczenia pracy oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z wyszczególnieniem każdego m-ca

3. dla osób, które wykonywały pracę będąc członkiem RSP, SKR lub SUR – zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy jako członek spółdzielni oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

4. dla osób , które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – zaświadczenie z organu rentowego o okresie posiadania prawa do renty

5. dla osób, które utraciły prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego luz zasiłku macierzyńskiego – zaświadczenie potwierdzające okres pobierania tego świadczenia oraz podstawę wymiaru tego świadczenia

6. dla osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen wymiar czasu pracy – zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy może sporządzać kserokopie oraz dokonać zeskanowania dokumentów o których mowa wyżej, w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i uprawnień.

Rejestracji dokonuje się wyłącznie na numerek, który można pobierać w Informacji Urzędu.

Rejestracji dokonuje się w pokoju nr 21 w godz. 08.00 – 14.00.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 poz. 645 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012 w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 poz. 1299)

Ilość odwiedzin: 38937
Nazwa dokumentu: Rejestracja bezrobotnego
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Rytwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Rytwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Chwiećko
Data wytworzenia informacji: 2004-09-03 12:06:41
Data udostępnienia informacji: 2004-09-03 12:06:41
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 12:22:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner